Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phra Nakhon Si Ayutthaya

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 พ.ค. 61

1. การออกใบอนุญาตให้นำไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเคยอยู่ในสภาพเป็นเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด (ท้องที่จังหวัดอื่นๆ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

10 พ.ค. 61

2. การขอรับใบอนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด.....

10 พ.ค. 61

3. การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง+ในท้องที่จังหวัด......

10 พ.ค. 61

4. การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวในท้องที่จังหวัด......

10 พ.ค. 61

5. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที

10 พ.ค. 61

6. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต+ในท้องที่

10 พ.ค. 61

7. การอนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

10 พ.ค. 61

8. การขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด....

จำนวนทั้งหมด 37 รายการ
1 2 3 4 5 > >>