Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Office for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

                วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นายเกษม  สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวิทยา  หาดนิล ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด (นายภานุ แย้มศรี) เป็นประธานการประชุม กอ.รมน. ได้นำเสนอโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล "แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่ง ทสจ.อย. เกี่ยวข้องในแผนการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแผน 1 ใน 5 ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการ

แกลเลอรี่