Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phra Nakhon Si Ayutthaya

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)

ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

                  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้น้ำมัน การปล่อยก๊าซมีเทนจากระบบ septic tank การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้กระดาษ และขยะ และตั้งเป้าหมายในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการเกิดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเปรียบเทียบ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ในเรื่องก๊าซเรือนกระจกและความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งทางเว็บไซต์ line และบอร์ดของสำนักงาน

 

บันทึกข้อมูลและทำแผนภูมิเปรียบเทียบการเกิดก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน